I Sverige görs allt större andel av betalningar digitalt. Med digitala betalningar avses betalningar som genomförs elektroniskt, vanligtvis via internet eller en mobiltelefon. Det finns flera faktorer som har drivit på denna utveckling, såsom ökad användning av smartphones, digitala betalningsalternativ samt ökad tillgänglighet till internet.

I takt med att digitala betalningsmetoder blir allt vanligare finns det fortfarande vissa individer som inte har övergått till dessa metoder, antingen genom val eller på grund av begränsningar. Rapporten “Svårt för många att betala digitalt” publicerad av  Riksbanken med data från en undersökning gjord av Internetstiftelsen, tyder på att över 15 procent av individer mellan åldrarna 66-75 år inte kan betala räkningar med en internetbank. 

Frågan är ännu mer utbredd bland den äldsta åldersgruppen, 40 % av individer över 75 år uppger att de behöver hjälp med internetbetalningar. Detta indikerar att det finns ett behov av att ta itu med denna utmaning för att säkerställa att alla medlemmar i samhället kan delta i den digitala ekonomin.

Kontanter används mer sällan

Manuella kontanttjänster har successivt minskat de senaste åren. Enligt Riksbanken har antalet bankkontor med möjlighet att ta ut kontanter över disk minskat från 660 till 134 bankkontor under de senaste 7 åren. Alla storbanker i Sverige har sedan april 2022 slutat erbjuda kontantuttag över disk. Detta har medfört en minskad användning av kontanter generellt, vilket har gjort det ännu svårare för äldre att genomföra manuella betalningar. 

Utmaningar för äldre med att betala digitalt

Digitala betalningsalternativ kan utgöra utmaningar för äldre av olika anledningar. För det första kan det vara svårt för de att känna sig bekväma med tekniken. Dessutom kan de oroa sig för att göra misstag när de anger betalningsinformation, vilket kan leda till att pengarna hamnar hos fel mottagare. 

Oro för säkerhet och risken för identitetsstöld eller bedrägeri kan också göra äldre mer tveksamma till att använda digitala betalningssystem. Fysiska begränsningar såsom dålig syn eller liknande svårigheter, kan också göra det svårare för äldre att använda digitala betalningsalternativ effektivt. I vissa fall kan äldre också sakna tillgång till den teknik som behövs för att använda digitala betalningssystem, vilket ytterligare begränsar deras möjlighet att delta i dagens digitaliserade ekonomi.

För att möta denna utmaning har både samhället i stort och privata aktörer på betalningsmarknaden ett ansvar att stödja dem som inte kan använda digitala betalningsmetoder. Det är viktigt att ge lättillgänglig hjälp och verktyg för att underlätta digitala betalningar, till exempel det privata initiativet Betalningshjälpen. Detta initiativ syftar till att säkerställa att alla, oavsett ålder eller omständigheter, kan delta fullt ut i dagens digitala ekonomi.

Lozan Hamid

Lozan Hamid är en begåvad ekonomistudent med en lovande framtid inom kreditbranschen. Med en stark grund i finans, privatekonomi och rådgivning samt en imponerande analytisk förmåga kommer Lozan att fortsätta vara en viktig resurs för Kortio och dess läsare genom att bidra till att hålla innehållet uppdaterat och relevant.

Publicerad: 2023-02-27 Senast uppdaterad: 2023-05-03