Reglerna

 • Du behöver vara fullt arbetsför och inte uppbära sjukpenning, närståendepenning eller liknande, samt vara inskriven och berättigad till A-kassa.
 • Du behöver vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens
  tecknande.
 • Gäller enbart för dig som privatperson. Ej egenföretagare.
 • Du behöver vara folkbokförd och bosatt i Sverige.
 • Du ska ha fyllt 18 år men inte 60. Försäkringen gäller till och med att du blir 64 år.
 • Du måste ha haft försäkringen i 90 dagar och inte varslats, blivit uppsagd eller sjukskriven under kvalificeringstiden för att kunna få ersättning. Du får ersättning efter 30 dagars arbetslöshet med en karenstid på 90 dagar. Det betyder att om du fortsatt är arbetslös eller sjukskriven efter dag 90 kommer ersättning från försäkringen att betalas ut retroaktivt från dag 30. Din första utbetalning blir alltså större då den avser dag 30-90.
 • Gäller ofrivillig arbetslöshet, det vill säga inte om du säger upp dig.

Exempel Trygghetsförsäkring 6 000

 • Sjukskrivning: 6 000 SEK / månad i upp till 12 månader
 • Arbetslöshet: 3 000 SEK / månad i upp till 12 månader
 • Utbetalningarna är skattefria till skillnad från tex Inkomstförsäkringar och sjukersättning
 • Kunden kan säga upp försäkringen när som helst. Annars löper den 12 månader i taget.
Vad ingår i försäkringen? Vad ingår i försäkringen?
 • Försäkringen ersätter om du blivit ofrivilligt uppsagd och är inskriven hos Arbetsförmedlingen med rätt till a-kassa. Kvalificeringstiden är 90 dagar från det att försäkringen tecknades.
  Högsta ersättning är 1/30-del av försäkringsbeloppet som framgår av försäkringsbrevet, varje månad under högst 12 månader.
 • Försäkringen ersätter vid hel arbetsoförmåga om du blir sjukskriven, får sjukersättning eller aktivitetsersättning. Kvalificeringstiden är 90 dagar från det att försäkringen tecknades.
 • Högsta ersättning är 1/30-del av försäkringsbeloppet som framgår av försäkringsbrevet, varje månad under högst 12 månader.
 • Arbetsoförmåga kan bero på olycksfall eller sjukdom som du eller nära anhörig drabbats av och som du sökt vård för.
Vad ingår inte i försäkringen? Vad ingår inte i försäkringen?
 • Efter kvalificeringstiden gäller 90 dagars karenstid vid såväl sjukdom som vi arbetslöshet.
 • Arbetslöshet på grund av egen uppsägning.
 • Om du känt till eller borde ha känt till att du skulle bli uppsagd eller varslad om uppsägning när du tecknade försäkringen.
 • Arbetslöshet efter att en projektanställning, vikariat eller annan tjänst som inte är en tillsvidareanställning, har upphört.
 • Pensionsavgång.
 • Olycksfall eller sjukdom som du känt till eller sökt vård för 12 månader innan försäkringen tecknades.
 • Psykisk sjukdom eller psykiska besvär, t.ex. utbrändhet.
 • Ålders- eller förslitningsrelaterade besvär.
 • Självskador, olycksfall som orsakats av anhörig eller som du själv bidragit till genom brottslig handling, eller under alkohol-, läkemedels-, eller drogpåverkan.
 • Skada som uppkommit i samband med professionellt sportutövande.
Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?

Nedan följer exempel på vad som inte ingår i försäkringen.

 • Arbetslöshet eller arbetsoförmåga som uppkommit innan respektive moments kvalificeringstid löpt ut.
 • Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom som du känt till vid försäkringens tecknande.
 • Ersättning högre än 60% av bruttolönen.
 • Arbetslöshet p.g.a. krig, invasion och liknande skador samt strålningsskador.

Förköpsinformation

Översiktlig information om försäkringen

Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan en kortfattad översiktlig information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Du har rätt att få denna information innan och efter köp av försäkringen och det är viktigt att du läser den. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbesked som utgör avtalet. Villkoren kan innehålla fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på mysafety.se Om något skydd är särskilt viktigt för dig ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08 - 505 530 00.

Kvalificeringstid vid nytecknad försäkring

Försäkringen kan utnyttjas efter en kvalificeringstid som börjar vid försäkringens tecknande och fullgörs efter:
• 90 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga
• 90 dagar från försäkringens tecknande vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringen ska täcka kostnader för hyra, lån, abonnemangs- och andra boendekostnader om du blir helt ofrivilligt arbetslös eller helt sjukskriven eller motsvarande (arbetsoförmögen). Försäkringen lämnar ekonomisk ersättning efter 90 dagars arbetslöshet eller arbetsoförmåga (karenstid), med 1/30 av försäkringsbeloppet som framgår av ditt försäkringsbrev, varje månad under högst 12 månader.

Ofrivillig hel arbetslöshet

Vid arbetsoförmåga

• Olycksfall eller sjukdom som inträffat eller uppkommit
eller som medfört vårdkontakt under 12 månader före försäkringens tecknande. • Psykisk sjukdom eller psykiska besvär, utbrändhet och liknande.
• Ålders- eller förslitningsrelaterade besvär i rygg/nacke/axlar, fibromyalgi.
• Självskador, olycksfall som du själv bidragit till genom brottslig handling eller under alkohol-, läkemedels- eller drogpåverkan.
• Skada som uppkommit i samband med professionellt sportutövande. Dessutom undantar försäkringen:
• Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom som uppkommit innan respektive moments kvalificeringstid löpt ut, se ovan.
• Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom som den försäkrade kände till vid försäkringens tecknande.
• Ersättning högre än 60% av bruttolönen.

Högsta ersättning per försäkringsperiod (12 mån)

Om du blir uppsagd, är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har rätt till a-kassa.

Hel arbetsoförmåga

Om du blir sjukskriven, får sjukersättning/aktivitetsersättning. Arbetsoförmågan kan bero på olycksfall (plötsligt utifrån kommande skadehändelse), sjukdom som du sökt vård för.

Viktiga begränsningar

Vid arbetslöshet

• Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked, samt deltidsarbetslöshet
• Om du känt till eller borde ha känt till att du skulle bli uppsagd eller varslad om uppsägning när du tecknade försäkringen.
• Arbetslöshet från projektanställning, vikariat eller annat som inte är en tillsvidareanställning
• Pensionsavgång
• Arbetslöshet som inträffar innan kvalificeringstidens utgång.

Försäkringen gäller med en karenstid som kan jämföras med en självrisk, den räknas från första dagen för arbetslösheten eller arbetsoförmågan och är 90 dagar i båda fallen. Arbetslösheten eller arbetsoförmågan måste således överstiga 90 dagar innan ersättning kan lämnas.

Om du ångrar dig

När du tecknar försäkringen har du alltid en ångerfrist som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från den dag som avtalet ingicks och du fått information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på mySafety på telefon: 08-505 530 00, via e-post till info@mysafety.se eller skriftligen till: mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm eller på annat sätt. Du kan också använda det standardformulär som finns på www. konsumentverket.se. Har du hunnit betala försäkringspremien återbetalar vi den, dock med avdrag för den tid försäkringen har varit gällande.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som privatperson (inte företagare) som är mellan 18 och 64 år, som bor och är skriven i Sverige och som vid försäkringens tecknande är fullt arbetsför och inskriven i a-kassa sedan 12 månader. Du har haft en tillsvidare- anställning som omfattar minst 22 arbetstimmar per vecka under 6 sammanhängande månader i direkt anslutning till försäkringens tecknande, det vill säga utan uppehåll.

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid hel arbetsoförmåga

Självrisk

1 500 kr/månad 3 000 kr/månad

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen.

När gäller försäkringen

Försäkringsperioden är tolv (12) månader, om inget annat framgår av försäkringsavtalet, och gäller från den dag som överenskommits med mySafety. Har det inte bestämts när försäkringsperioden ska starta, gäller försäkringen från dagen efter den dag du betalat premien. Vid försäkringstidens utgång erbjuds du förnyelse, om inget annat framgår av försäkringsavtalet eller omständigheterna. Om vi önskar ändra försäkringsvillkoren vid förnyelse av försäkringen meddelar vi dig detta senast i samband med att vi sänder dig erbjudande om förnyelse.

Särskilt om autogirobetalning

Vid betalning med autogiro innebär en fortsatt autogirodragning efter utgången av en försäkringsperiod att den försäkrade accepterar en ny avtalsperiod. Om du inte önskar ett fortsatt försäkringsskydd, måste du kontakta mySafety för avslutande av försäkringen eller stoppa autogirodragningen genom att kontakta din bank.

Uppsägning av försäkringen

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. Försäkringen avslutas automatiskt. Se dock ovan ”Särskilt om autogirobetalning”. Duhar rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan.

När ska försäkringen betalas

Du kan betala helårsvis eller månadsvis samt via autogiro. Betalar du via pappersavi tillkommer en avgift om 19 kr per avi. Premien ska betalas enligt gällande betalningsvillkor. Försäkringsgivarens ansvar inträder vid försäkringsperiodens början. Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla.

Oriktig eller ofullständig uppgift

Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett särskilt avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt.

Om vi inte kommer överens

Är du inte nöjd med mySafetys förmedling eller har andra synpunkter eller frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice på 08-505 530 00. Du har möjlighet att lämna klagomål via telefon, e-post och formulär på hemsidan. Läs mer om hur du klagar och om omprövningsmöjligheter och kontakt på vår hemsida, www.mysafety.se, ”kundservice – om du inte är nöjd”. Kontaktuppgifter till Klagomålsansvarig är klagomalsansvarig@mysafety.se. Om du inte är nöjd med ett lämnat beslut i samband med skada, vill vi att du i första hand kontaktar mySafety Försäkringar AB för att få råd om hur du kan få ärendet omprövat. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller framkommit nya omständigheter som kan påverka vår bedömning.

Om du efter mySafetys omprövningsbeslut fortfarande inte är nöjd kan du kontakta Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig. Du når Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig genom att fylla i formuläret på: www.modernaforsakringar.se/kontakta-oss/klagomal/
Vill du hellre skriva ett brev är adressen: Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm. Du kan även få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till Hallå Konsument, www.hallakonsument.se, den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp, för kontaktuppgifter se din kommuns hemsida. Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. www.arn.se. Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol

Moderna Försäkringars behandling av personuppgifter

(sammanfattning av integritetspolicy)
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är t.ex. namn, adress, personnummer, ekonomiska förhållanden, betalningsinformation, hälsotillstånd, övriga uppgifter som behövs för tecknande, förnyelse- eller ändring av försäkring eller övrig försäkringsadministration, såväl som uppgifter som lämnas i samband med skadereglering, etc.

Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan även erhållas från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt försäkringsavtalet, eller när det gäller känsliga personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, såsom vid bedömning av försäkringsansökan, utredning av försäkringsärenden samt administrering av ditt försäkringsavtal.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och som underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området, försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. Uppgifterna kan enligt lag även behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för ändamålen. För fullständig information om behandlingen av personuppgifter, se Moderna Försäkringars integritetspolicy på www.modernaforsakringar.se/integritet.

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, om du vill begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss, begära rättelse m.m. kan du skriva till dataskydd@modernaforsakringar.se eller till Moderna Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Genom att kontakta oss kan du även begära att integritetspolicyn skickas per post till dig samt meddela att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Mysafetys behandling av personuppgifter

Förmedlaren mySafety Försäkringar AB är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter i egenskap av försäkringsförmedlare och dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s Dataskydds-förordning.

För fullständig information om mySafetys behandling av personuppgifter, se vår personuppgifts-policy som publiceras på vår hemsida.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter rättade, blockerade eller raderade samt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar, läs mer om dina rättigheter i Personuppgiftspolicyn. Utöver hemsidan kan du skriva till mySafety Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 27142, 102 52 Stockholm, ringa vår kundtjänst på telefonnummer 08-505 530 00 eller maila till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@mysafety.se.

Information om försäkringsförmedling

Försäkringen förmedlas av mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, org.nr. 556522-0612. mySafety Försäkringar AB är registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. mySafety har tillstånd att förmedla försäkringar i samtliga skadeförsäkringsklasser och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Du kan kontrollera att tillståndet stämmer genom att kontakta Bolagsverket eller Finansinspektionen.

Ansvarsförsäkring

mySafety har såsom fristående försäkringsförmedlare ansvarsförsäkring i Allianz Global Corporate & Speciality, Sweden branch, Regeringsgatan 54, 111 56 Stockholm. Tel 08-505 021 22. I det fall att du har anspråk på skadestånd på grund av försäkringsförmedlingen som mySafety inte ersatt har du rätt att rikta ersättningsanspråket direkt mot ansvarsförsäkringen. Detta måste ske inom 10 år från det att försäkringsskyddet tidigast kunnat göras gällande. Maxbeloppet per skada är 1 250 618 EUR och under ett år kan det utgå ersättning med maximalt 5 002 472 miljoner EUR ur försäkringen.

Ersättning

I egenskap av försäkringsförmedlare får mySafety ersättning från försäkringsgivaren, i detta fall Moderna Försäkringar. I ersättningen ingår provision för själva försäkringsförmedlingen (förmedlarens arbete med marknadsföring, kundkontakt, förmedling och övrig service). Annan kostnadstäckning kan i vissa fall också ingå i den fastställda ersättningen.

Försäkringsgivare

Moderna Försäkringar – en del av Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm. Bolagsverket org.nr 516403-8662. Filial till Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark.

Tillsyn

Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet i Danmark och Finansinspektionen i Sverige.

Lagstiftning

Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffade avtalet.

Försäkringsvillkor ekonomisk trygghetsförsäkring

1.Vem försäkringen gäller för

Försäkringen kan tecknas av och gäller för privatperson som uppfyller följande krav: – Privatperson som inte är egenföretagare eller delägare i aktiebolag och som vid

försäkringens tecknande är folkbokförd

och bosatt i Sverige.
– Har fyllt 18 men inte 60 år vid tecknandet.

Försäkringen gäller dock till och med

försäkringstagaren är 64 år.
– Är tillsvidareanställd med en arbetstid om

minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.

– Är fullt arbetsför och inte uppbär sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, närståendepenning, eller liknande till någon del under minst 12 sammanhängande månader vid försäkringens tecknande.

– Är inskriven i och berättigad till ersättning från samt medlem i A-kassa under minst 12 sammanhängande månader vid försäkringens tecknande.

Endast en försäkring kan tecknas för en och samma person och period.

2. När försäkringen gäller

Försäkringsperioden är tolv (12) månader, om inget annat framgår av försäkringsavtalet, och gäller från den dag som överenskommits med mySafety. Har det inte bestämts när försäkrings-perioden ska starta, gäller försäkringen från dagen efter den dag du betalat premien. Försäkringen gäller under dygnets alla timmar, såväl arbetstid som fritid.

Vid nyteckning gäller en kvalificeringsperiod, vilket innebär att försäkringsskyddet endast gäller för händelser som inträffar efter kvalificeringsperiodens utgång

– 90 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga

– 90 dagar från försäkringens tecknande vid ofrivillig arbetslöshet

När försäkringen utnyttjats och ersättning utbetalts för en period av arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet kan försäkringstagaren återkvalificera sig för en ny ersättningsperiod. Återkvalificeringsperioden är 180 dagars sammanhängande tillsvidareanställt arbete för att försäkringstagaren återigen ska kunna utnyttja försäkringen.

Upphör försäkringen så upphör även rätten till ersättning.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige
samt vid vistelse utom Sverige under förutsättning att vistelsen inte varar längre än 3 månader.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen avser att täcka del av månatliga kostnader till exempel låne-, hyres-, abonnemangs- och övriga driftskostnader för boende.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Hel arbetsoförmåga

Försäkringen gäller för hel arbetsoförmåga som beror på olycksfall, sjukdom.

Om försäkringstagaren efter kvalificeringsperioden blir helt arbetsoförmögen, på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada eller sjukdom, ersätter försäkringen efter 90 dagars sammanhängande arbetsoförmåga (karensperiod) en 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag under den period då hel arbetsoförmåga föreligger. Ersättning lämnas från dag 30 efter skadans inträffande och betalas ut under en period om maximalt 12 månader räknat från skadedatum (ansvarstid). Ersättning utbetalas så länge det finns en gällande försäkring. Upphör försäkringen så upphör även rätten till ersättning.

Försäkringen gäller för försäkringstagare som har rätt till sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Vid hel arbetsoförmåga på grund av vård av nära anhörig fortsätter försäkringsskyddet även om ersättningen från försäkringskassa har upphört, dock under förutsättning att krav på fortsatt omvårdnad av nära anhörig intygas av legitimerad läkare. Ersättning lämnas dock under en period om högst 12 månader

Ändras, under pågående period av någon av ersättningsformerna i föregående stycke, den diagnos som beslutet om beviljad ersättning grundas på kan beslutet om ersättning komma att omprövas.

Betalning sker till försäkringstagaren.

5.2 Ofrivillig arbetslöshet

För att få ersättning behöver du vara inskriven hos arbetsförmedlingen samt ha rätt att erhålla ersättning från arbetslöshetskassa eller motsvarande.

Om försäkringstagaren efter kvalificeringsperioden blir ofrivilligt helt arbetslös betalas ersättningen ut efter 90 sammanhängande dagar
(karensperiod) av hel arbetslöshet. En förutsättning för rätten till ersättning är att uppsägningen eller varsel om uppsägning sker efter utgången av kvalificeringsperioden. Ersättningen lämnas från dag 30 efter karensperioden. Ersättning betalas därefter med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag under perioden av hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas ut under en period om maximalt 12 månader räknat från skadedatum (ansvarstid) och utbetalas så länge det finns en gällande försäkring. Betalning sker till försäkringstagaren.
5.3 Arbetsoförmåga/ofrivillig arbetslöshet direkt efter varandra.

Försäkringstagaren har rätt till ersättning för både ofrivillig hel arbetslöshet och hel arbetsoförmåga om dessa följer direkt efter varandra, dock för maximalt samma ersättningsperiod som annars gäller för enskild skada avseende ofrivillig hel arbetslöshet eller enskild hel arbetsoförmåga. Återkvalificering sker sedan med 180 dagars sammanhängande

tillsvidareanställt arbete räknat från skadeersättningsperiodens slut. Ersättning betalas ut under en ny period om maximalt 12 månader från skadedatum (ansvarstid) och utbetalas så länge det finns en gällande försäkring. Betalning sker till försäkrings- tagaren.

6. Vad försäkringen inte gäller för

6.1 Vid arbetsoförmåga lämnas inte ersättning för:
6.1.1 Olycksfallsskada eller sjukdom för vilken försäkringstagaren uppsökt läkare eller fått vård och som inträffat eller som försäkringstagaren drabbats av inom 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande. Detsamma gäller för definierad kronisk sjukdom som försäkringstagaren känt till och behandlats för inom 12 månader före försäkringens ikraftträdande.

6.1.2 Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär, utbrändhet, stress, depression eller därtill relaterade besvär.
6.1.3 Ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder eller muskler eller fibromyalgi.

6.1.4 Olycksfallsskada eller sjukdom som försäkringstagaren avsiktligt tillfogat sig eller ådragit sig
6.1.5 Olycksfallsskada eller sjukdom som försäkringstagaren drabbats av vid egen brottslig handling.

6.1.6 Olycksfallsskada eller sjukdom som är orsakad av alkoholpåverkan eller påverkan av andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel.

6.1.7 Olycksfallsskada eller sjukdom som inträffat under deltagande i eller träning av professionell sport.
6.1.8 Olycksfallsskada eller sjukdom som inträffar under de första 90 dagarna som försäkringen varit i kraft (kvalificeringsperioden).

6.2 Vid ofrivillig arbetslöshet lämnas inte ersättning för:
6.2.1 Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongarbetslöshet. 6.2.2 Arbetslöshet där uppsägning eller varsel om uppsägning var känd eller som försäkringstagaren borde ha känt till vid försäkringens tecknande.

6.2.3 Arbetslöshet när försäkringstagaren inte är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedling.
6.2.4 Arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked.

6.2.5 Arbetslöshet där försäkringstagaren blir uppsagd, varslad om uppsägning eller arbetslös under de första 90 dagarna som försäkringen varit i kraft (kvalificeringsperioden)

6.2.6 Arbetslöshet på grund av naturlig avgång såsom pension
6.2.7 Arbetslöshet efter tidsbegränsad anställning, t.ex. provanställning, vikariat eller projektanställning, såvida denna anställning inte är i direkt anslutning till en tillsvidareanställning där försäkringstagaren blivit uppsagd p g a arbetsbrist.

6.2.8 Arbetslöshet som beror på strejk.
6.2 Arbetslöshet som beror
på olagligt handlande av försäkringstagaren.

7. Allmänna undantag som gäller hela försäkringen
Försäkringen gäller inte vid skada till följd av: 7.1 Uppsägningpågrundav

krig, invasion, aktivitet eller hot av utländska fiender (oavsett krigsförklaring), inbördeskrig, revolution, terrorism, militärt övertagande eller upplopp.

7.2 Uppsägning på grund
radioaktiv strålning eller kontamination på grund av radioaktivitet från varje form av nukleärt bränsle eller från nukleärdeposition som förvarar nukleärt bränsle, använd eller förbrukad.

8. Försäkringsbelopp

Valt försäkringsbelopp framgår av försäkringsbeviset och får högst motsvara 60 % av försäkringstagarens bruttolön.
Om ersättningen från denna försäkring skulle påverka utbetalningen från annan försäkring (privat eller allmän), bidrag eller annan liknande ekonomisk ersättning har försäkringsgivaren inte något ansvar för detta.

9. Åtgärder vid skada

Anmälan om inträffad arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet skall snarast möjligt göras till mySafety Försäkringar AB.
9.1 Vid hel arbetsoförmåga

Vid anspråk mot försäkringen på grund av arbetsoförmåga behöver följande uppgifter snarast möjligt insändas:
-Läkarintyg med arbetsoförmågans orsak angiven.

-Intyg om utbetalad sjukpenning, aktivitets- sjukersättning eller liknande från Försäkringskassan.
-Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet.

mySafety Försäkringar AB kan begära att försäkringstagaren inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Kostnaderna för detta ersätts av försäkringen.

9.2 Vid ofrivillig arbetslöshet

Vid anspråk mot försäkringen orsakat av ofrivillig arbetslöshet behöver följande uppgifter snarast möjligt insändas:-Intyg från Arbetsförmedlingen om att försäkringstagaren är inskriven som arbetssökande.

-Intyg om A-kasseersättning
-Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning till arbetslösheten samt hur länge försäkringstagaren arbetat hos denna arbetsgivare.
-Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet.

Skadeersättning utbetalas vid skadeperiodens slut eller, om skadeperioden överstiger 90 dagar, månadsvis i efterskott.

10. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter och framkallande av försäkringsfall
Om du begär ersättning i bedrägligt syfte, uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av ersättningen eller åsidosatt din skyldighet enligt försäkringsavtalet eller inte fullgjort dina plikter enligt villkoret, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Det samma gäller skada

som du orsakat genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Med dig jämställs den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade produkten, samt din maka, make, sambo eller annan familjemedlem. Du måste i samband med skadeanmälan inkomma med alla upplysningar av betydelse för försäkringsärendet.

Allmänna avtalsbestämmelser

11. Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon eller internet. Ångerfristen är 14 dagar från det att avtalet ingås och du har fått information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Vill du utnyttja din ångerrätt kan du meddela oss via telefon 08- 505 530 00, via e-post till info@mysafety.se, via brev till mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm eller på annat sätt. Du kan också använda det standardformulär som finns på www.konsumentverket.se.

Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av premien, förutsatt att skada inte anmälts på försäkringen. Har försäkringen utnyttjats inom ovanstående ångerfrist bortfaller ångerrätten.

12. Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag du tecknar den.

Om försäkringen är giltig endast under förutsättning att premien betalas före försäkringstiden, börjar försäkringen gälla dagen efter premiebetalningen, enligt avsnitt 14 nedan.

Försäkringsgivaren ansvarar endast för skada genom händelse som inträffar under försäkringstiden om inte annat särskilt anges i försäkringsvillkoren.

13. Förnyelse av försäkringen

Vid försäkringstidens utgång erbjuds kunden förnyelse, om inte annat framgår av försäkringsavtalet eller omständigheterna.

Om vi önskar ändra försäkringsvillkoren vid förnyelse av försäkringen meddelar vi dig detta senast i samband med att vi sänder dig erbjudande om förnyelse.

Särskilt om autogirobetalning

Vid betalning med autogiro innebär en fortsatt autogirodragning efter utgången av en försäkringsperiod att den försäkrade accepterar en ny avtalsperiod. Om den försäkrade inte önskar ett fortsatt försäkringsskydd, måste försäkringstagaren kontakta mySafety för avslutande av försäkringen eller stoppa autogirodragningen genom att kontakta sin bank.

14. Försäkringstagarens uppsägningsrätt

Du kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra till försäkringens huvudförfallodag. Försäkringen kan när som helst av dig sägas upp med omedelbar verkan.

15. Premiebetalning

Premie för en nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi. Premie för en

förnyad försäkring ska betalas inom 30 dagar efter det att vi har avsänt betalningsavi till dig.

Betalas inte premien i rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift.

16. Försäkringsgivarens uppsägningsrätt

Vid utebliven premiebetalning äger försäkringsgivaren rätten att säga upp försäkringen, som då upphör att gälla 14 dagar efter att den skriftliga uppsägningen har skickats till dig från oss. Om betalning sker inom dessa 14 dagar gäller försäkringen från startdagen enligt avsnitt 12 ovan. Om du betalar premien senare än 14 dagar från det att uppsägningen skickades anses denne ha begärt ny försäkring från och med dagen efter det att premien betalades.

17. Force majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, åtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

18. Preskription

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsgivaren inom denna tid, är fristen att väcka talan alltid sex (6) månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till ersättning förlorad.

19. Återkrav

I den mån felaktig betalning av försäkringsersättning har skett, är mottagaren skyldig att genast på anmodan återbetala beloppet till Försäkringsgivaren även om mottagaren inte varit medveten om att betalningen varit felaktig.

I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada, övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.

20. Dubbelförsäkring

Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot kund som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Kunden har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

21. Opartisk Rådgivning

Du som är privatperson kan få kostnadsfri hjälp i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. För mer information, se www.konsumenternas.se eller ring 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, www.hallakonsument.se.

Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd

och hjälp; vissa kommuner tar emot besök medan andra kan erbjuda vägledning via mejl och telefon. För att se vad just din kommun erbjuder, se www.konsumentverket.se.

22. Klagomål och omprövning
Klagomål gällande mySafety
Om du inte är nöjd med vår service eller hur du blivit bemött ber vi dig i första hand att vända dig till vår Kundservice, läs mer om olika kontaktvägar, om klagomålsmöjligheter, Klagomålsansvarig med mera på www.mySafety.se och gå in under ”Kundservice – om du inte är nöjd”. Du når mySafetys klagomålsansvariga på klagomalsansvarig@mysafety.se

Omprövning av skador

Om du inte är nöjd med ett lämnat beslut i ett skadeärende, vill vi att du kontaktar din handläggare på mySafety Försäkringar för att få råd och vägledning om hur du kan få ärendet omprövat. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller framkommit nya omständigheter som kan påverka vår bedömning.

Klagomål gällande Moderna Försäkringar

Önskar du istället lämna synpunkter på frågor som gäller försäkringsgivaren, såsom försäkringsvillkor eller hantering i ditt ärende, kontakta Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig.

Du når Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig genom att fylla i formuläret på: www.modernaforsakringar.se/kontakta- oss/klagomal/
Vill du hellre skriva ett brev är adressen: Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm.

23. Om det blir tvist

På detta försäkringsavtal tillämpas svensk rätt. För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL). Om någon av bestämmelserna i detta villkor inte är i överensstämmelse, gäller försäkringsavtalslagens regler.

Vid tvist har du möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren, Moderna Försäkringar och till Allmänna Reklamations-nämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. Du kan också vända dig till allmän domstol.

24. Moderna Försäkringars behandling av personuppgifter (Sammanfattning av integritetspolicy)
Moderna Försäkringar behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är t.ex. namn, adress, personnummer, ekonomiska förhållanden, betalningsinformation, övriga uppgifter som behövs för tecknande, förnyelse- eller ändring av försäkring eller övrig försäkringsadministration, såväl som uppgifter som lämnas i samband med skadereglering, etc.

Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men erhålls även från mySafety Försäkringar AB. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt försäkringsavtalet såsom vid utredning av försäkringsärenden samt administrering av ditt försäkringsavtal.

Personuppgifterna kan även användas som underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetsparters, inom och utom EU- och EES- området, mySafety Försäkringar AB eller bolag inom koncernen. Uppgifterna kan enligt lag även behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för ändamålen. För fullständig information om behandlingen av personuppgifter, se Moderna Försäkringars integritetspolicy på www.modernaforsakringar.se/integritet.

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig i egenskap av försäkringsgivare. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, om du vill begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss, begära rättelse m.m. kan du skriva till dataskydd@modernaforsakringar.se eller till Moderna Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Genom att kontakta oss kan du även begära att integritetspolicyn skickas per post till dig samt meddela att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Moderna Försäkringar äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.

25. Behandling av personuppgifter hos mySafety
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EUs Dataskyddsförordning. Personuppgifterna som behandlas är t.ex. namn, adress, registreringsnummer, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Uppgifterna rör dig som kund men kan även omfatta t.ex. medförsäkrad. Uppgifterna hämtas från dig som kund men kan även erhållas från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund, såsom vid bedömning av ansökan, utredning av försäkringsärenden samt administrering av ditt försäkringsavtal, varför de också överförs till våra underleverantörer till vilka vi har outsourcat fakturering, skadereglering, utskick av försäkringsmaterial, kundservice m.m.

Personuppgifterna används även för marknadsföring, bland annat via e-post och SMS, och som underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området, försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. Uppgifterna kan enligt lag behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. För fullständig information om mySafety behandling av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy som publiceras på vår hemsida. Förmedlaren mySafety Försäkring AB är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter i egenskap av försäkringsförmedlare. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter rättade, blockerade eller raderade samt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi

behandlar, läs mer om dina rättigheter i Personuppgiftspolicyn och du hittar också formulär på vår hemsida. Du kan också kontakta oss på följande adress: mySafety Försäkringar AB, Dataskyddsombud, Box 27142, 102 52 Stockholm, ring vår kundtjänst på telefonnummer 0771-615 615 eller maila till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@mysafety.se.

26. Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas av mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm, org nr 556522-0612. mySafety Försäkring AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

27. Försäkringsgivare
Moderna Försäkringar – en del av Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm. Bolagsverket
org.nr 516403-8662. Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup. Danmark. Moderna Försäkringar står under tillsyn av Danska Finanstilsynet och Svenska Finansinspektionen.

* Dessa villkor gäller från 2022-04-01

Var gäller försäkringen?
Vilka är mina skyldigheter?
När och hur ska jag betala?
När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Hur säger jag upp avtalet?