Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Kortio AB. Syftet har varit att ställa olika arbetsformer och sysselsättningar i förhållande till beviljandegraden vid ansökan om kreditkort. Undersökningen omfattar 26 236 kreditkortsansökningar i Sverige. Personerna som har skickat in ansökningar har uppfyllt de grundläggande kraven för att kunna ansöka om kreditkorten så som en minsta ålder på 18 år samt att personen inte haft betalningsanmärkning. 

Total beviljandegrad

Av de 26 236 ansökningarna fick 20 218 avslag på sin ansökan medan 5 417 blev beviljade kreditkortet. Det innebär en total beviljandegrad på 20,9%. Som visas i grafer, under kommande rubriker, är det däremot stor skillnad mellan olika grupper beroende på exempelvis boendeform, arbetsform och lön. 

Total beviljandegrad

Total beviljandegrad

Sysselsättning

Som grafen nedan visar har de flesta som ansöker om kreditkort en tillsvidareanställning. Därmed har de flesta som blir beviljade kreditkort även denna sysselsättning. Det är däremot pensionärer som har högst procentuell beviljandegrad. Detta med 33 % i jämförelse mot 22 % för tillsvidareanställda. Lägst beviljandegrad har sjukpensionärer, med 8 %, tätt följt av arbetslösa och studenter på 9 %. 

Diagram 1 – Sysselsättning och beviljandegrad för kreditkortsansökningar, År 2023

Diagram 1 – Sysselsättning och beviljandegrad för kreditkortsansökningar, År 2023

Tabellen nedan visar beviljandegrad för kreditkortsansökningar utifrån sysselsättning, samt storleken på urvalsgruppen.

Sysselsättning
Beviljandegrad
Urval
Pensionär
33%
1 950
Egenföretagare
28%
1 228
Tillsvidareanställd
22%
18 921
Vikarie
14%
844
Student
9%
1 348
Arbetslös
9%
1 060
Sjukpensionär
8%
780

Sysselsättning och boendeform 

Oavsett sysselsättning är det avsevärt färre som blir beviljad kreditkort av de som bor i hyresrätt än av de som bor i bostadsrätt eller villa. 

Störst skillnad, utifrån boendeform, är det för egenföretagarna. Detta med 35 procentenheter i skillnad mellan villa och hyresrätt. Tätt därefter kommer pensionärer med en skillnad på 34 procentenheter. Bägge dessa grupper har en beviljandegrad på 53 % för de som bor i villa. Vid boende i hyresrätt är det enbart 19 % av pensionärerna och 18 % av egenföretagare som får ansökt kreditkort. 

Allra lägst beviljandegrad har sjukpensionärer. För dem är även skillnaden mellan att bo i villa, bostadsrätt eller hyresrätt som minst. 

Diagram 2 – Arbetsform och boendeform i förhållande till beviljandegrad, År 2023

Diagram 2 – Arbetsform och boendeform i förhållande till beviljandegrad, År 2023

Tabellen nedan visar på beviljandegraden för kreditkort i förhållande till sysselsättning och boendeform.

Sysselsättning
Villa
Bostadsrätt
Hyresrätt
Pensionär
53%
53%
19%
Egenföretagare
53%
38%
18%
Tillsvidareanställd
44%
34%
16%
Student
18%
20%
9%
Sjukpensionär
12%
10%
7%

Sjukpensionärer som bor i hyresrätt har den lägsta beviljandegraden på 7%

Sysselsättning och inkomst 

Både sysselsättning och inkomstnivå påverkar möjligheten att få kreditkortsansökan godkänd. Som grafen nedan visar har tillsvidareanställda, egenföretagare och pensionärer relativt lika beviljandegrad så länge som inkomsten är under 10 000 kronor per månad. 

Vid låg inkomst är det framförallt studenterna som skiljer sig mot resterande statistik. Detta med den lägsta beviljandegraden, 3 %, vid inkomst på under 10 000 kronor per månad samt över sju gånger så hög nivå (21 %) vid inkomst vid 10 – 20 000 kronor per månad.  

Störst beviljandegrad, 80 %, kan ses hos pensionärer med en lönenivå på 50 – 80 000 kronor per månad. Detta medan sjukpensionärer återigen har lägsta nivåer. I detta fall 3 – 14 % beroende på inkomstnivå. Ingen sjukpensionär med lägre månadsinkomst än 10 000 kronor blev beviljad ett kreditkort. 

Diagram 3 – Sysselsättning och inkomst i förhållande till beviljandegrad, År 2023

Diagram 3 – Sysselsättning och inkomst i förhållande till beviljandegrad, År 2023

Vid låg inkomst, om 10 000 kr/månad, är det studenter som har den lägsta beviljandegraden på 3%.

Sysselsättning/Inkomst
Inkomst under 10k
Inkomst 10k - 20k
Inkomst 20k - 30k
Inkomst 30k - 50k
Inkomst 50k - 80k
Pensionär
12%
15%
43%
57%
80%
Egenföretagare
13%
17%
31%
36%
48%
Tillvidareanställd
11%
11%
19%
36%
60%
Student
3%
21%
21%
33%
-
Sjukpensionär
-
3%
14%
-
-

När en kreditkortsansökan skickas in har kortutgivaren ett juridiskt ansvar att kontrollera personens kreditvärdighet. Det är vad som avgör om ansökan kommer att beviljas eller inte. Kreditvärdigheten påverkas bland annat av:

  • Inkomst
  • Ålder
  • Sysselsättning
  • Boendeform

Ålder 

För samtliga arbetsformer är beviljandegraden lägre ju yngre personen, som ansöker om kortet, är. Enda undantaget är studenter där nivån går ner från 10 % vid 25 – 34 års ålder till 8 % vid 35 – 54 års ålder. 

Den största skillnaden, utifrån ålder, går att se hos pensionärer. Vid en ålder på 35 – 54 år är det enbart 8 % som får kreditkort. Beviljandegraden ökar sedan till 29 % vid 55 - 65 års ålder och blir som högst, 38%, vid 66+.

Oavsett ålder har egenföretagaren alltid bäst beviljandegrad om åldersgrupperna ställs mot varandra. 

Diagram 5 – Ålder i förhållande till beviljandegrad, År 2023

Diagram 5 – Ålder i förhållande till beviljandegrad, År 2023

I tabellen nedan visas beviljandegrad för kreditkort i förhållande till ålder och sysselsättning.

Sysselsättning/Ålder
18 - 24 år
25 - 34 år
35 - 54 år
55 - 65 år
66+ år
Pensionär
-
-
8%
29%
38%
Egenföretagare
-
23%
25%
44%
-
Tillsvidareanställd
14%
19%
23%
32%
32%
Student
8%
10%
8%
-
-
Sjukpensionär
-
-
8%
9%
-

Slutsatser

Underlaget för den statistik som presenteras ovan är från över 26 000 kreditkortsansökningar. Minst tre tydliga trender går att se i de sammanfattande graferna. 

Pensionärer har bäst förutsättning Pensionärer har bäst förutsättning

Pensionärer är den kundgrupp som har högst procentuell beviljandegrad. Gruppen som helhet har en beviljandegrad på 33 % vilket är betydligt högre än genomsnittet på 21%. Det är även den grupp som har högst beviljandegrad oavsett boendeform och inkomstnivå.

Undersökningens allra högsta beviljandegrad, 80%, finns hos pensionärer med en inkomstnivå på 50 - 80 000 kronor. Det enda tillfället då pensionärerna inte har bäst statistik är när arbetsform ställs mot ålder. I detta fall har egenföretagarna bättre beviljandegrad. 

Sjukpensionärer har sämst förutsättning Sjukpensionärer har sämst förutsättning

Den grupp som har sämst möjlighet att få sin kreditkortsansökan beviljad är sjukpensionärerna. Den genomsnittliga beviljandegraden för gruppen som helhet är enbart 8%. Oavsett om boendeform eller inkomstnivå jämförs, har gruppen lägst beviljandegrad. Allra lägst nivå, 3 %, kan ses hos sjukpensionärer med en inkomstnivå på 10 – 20 000 kronor per månad. 

Inkomst gör störst skillnad

Den faktor som statistiskt gör störst skillnad på beviljandegraden är inkomstnivån. Oavsett arbetsform är det bara 3 – 13 % som får ett kreditkort vid en inkomst på under 10 000 kronor per månad. För sjukpensionärer var det ingen som fick ansökan beviljad med denna inkomstnivå. 

Därefter ökar det succesivt vid högre inkomst. Redan vid en månadsinkomst på 20 000 – 30 000 kronor är beviljandegraden uppe på 14 – 43 % beroende på arbetsform. Undersökningens två högsta procentuella beviljandegrader kan ses hos personer med månadsinkomst på 50 – 80 000 kronor. Detta med pensionärer på 80 % respektive tillsvidareanställda på 60% beviljandegrad. 

Inkomst gör störst skillnad